Noardlike Fryske Wâlden

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een agrarisch natuurvereniging in vijf gemeenten met ruim duizend leden. De NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden. De vereniging zet zich in voor 2.700 hectare collectief weidevogelbeheer en 1.100 kilometer landschapsbeheer.

Agrarisch Collectief Waadrâne

Agrarisch Collectief Waadrâne, samenwerken aan een natuurlijke leefomgeving

De omvorming naar het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer 2016 (ANLb 2016) is de belangrijkste reden voor de samenwerking tussen ANV Guozzekrite en ANV Om ‘e Koaien. Samen hebben zij het nieuwe collectief, Agrarisch Collectief Waadrâne, opgericht.

Agrarische Natuurvereniging Waddenvogels

Gebiedscollectief Waddenvogels is een samenwerkingsverband van de 3 agrarische natuurverenigingen van Schiermonnikoog, Terschelling en Ameland. De 3 eilanden bundelen hun kracht binnen het collectief.

Gebiedscoöperatie It Lege Midden

Gebiedscoöperatie It Lege Midden is een vereniging van 5 agrarische natuurverenigingen. It Lege Midden zet zich in voor weidevogelbeheer. De coöperatie zet zich ervoor in om het milieu aantrekkelijk te maken voor weidevogels.

Coöperatieve vereniging Súdwestkust

De coöperatieve vereniging Súdwestkust (SWK) is ontstaan uit een samenvoeging van 2 agrarische natuurverenigingen: Súdwesthoeke en Kuststripe. De vereniging heeft als doel om agrarische natuur- en landschappen te beheren.

ELAN Zuidoost Friesland

ELAN staat voor: economisch en ecologisch, landschap, agrarisch en natuur. En natuurlijk voor het nieuwe elan dat het collectief wil uitstralen.

Kollektyf Westergo

Het koöperatyf kollektyf foar agrarysk natuer- en lânskipsbehear Westergo is samengesteld uit 6 agrarische natuurverenigingen. Dit zijn Oer de Wjuk, Baarderadiel, Greidhoeke, Gooyumerpolder, Tusken Marren & Fearten, en Bosk & Greide.

LTO Noord

LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de 9 provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders.