Kollektivenberied Fryslân: samen een sterke netwerkorganisatie

In Fryslân doen veel boeren en particulieren vol overgave aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Zij zijn aangesloten bij een van de 7 professionele agrarische collectieven in de provincie. Deze collectieven coördineren de beheeractiviteiten van ruim 2000 Friese boeren. Het Kollektivenberied Fryslân (KBF) is het samenwerkingsverband van deze 7 collectieven en LTO Noord Fryslân. Deelname aan agrarisch natuurbeheer is vrijwillig. De beheerders ontvangen een vergoeding ter compensatie van de inkomstenderving.

Het KBF is het gezicht van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Fryslân. Als belangenbehartiger is het KBF een krachtige gesprekspartner voor overheden en landelijke (groene) organisaties over onder andere natuurbeleid. Het KBF zorgt voor kennisuitwisseling, verzamelt data en communiceert erover naar de achterban en de inwoners van Fryslân.

 

Vanaf 2024 gaan KBF Living Lab Fryslân samen verder als BoerenNatuur Fryslân

De afgelopen periode zijn de stichtingen Kollektieven Beried Fryslân (KBF) en Living Lab Fryslân (LLF) (incl. de Landbouw Adviespool (LAP)) met elkaar in overleg geweest om te kijken waar en hoe ze elkaar in de toekomst meer kunnen versterken. Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat een samensmelting van beide stichtingen veel voordelen oplevert. We zijn daarom ook blij om mee te delen dat we vanaf 1 januari 2024 starten met één nieuwe organisatie en naam: BoerenNatuur Fryslân (BNF).

Klik hier voor meer informatie

 

Noardlike Fryske Wâlden

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een agrarisch natuurvereniging in vijf gemeenten met ruim duizend leden. De NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden. De vereniging zet zich in voor 2.700 hectare collectief weidevogelbeheer en 1.100 kilometer landschapsbeheer.

Agrarisch Collectief Waadrâne

Agrarisch Collectief Waadrâne, samenwerken aan een natuurlijke leefomgeving

De omvorming naar het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer 2016 (ANLb 2016) is de belangrijkste reden voor de samenwerking tussen ANV Guozzekrite en ANV Om ‘e Koaien. Samen hebben zij het nieuwe collectief, Agrarisch Collectief Waadrâne, opgericht.

Agrarische Natuurvereniging Waddenvogels

Gebiedscollectief Waddenvogels is een samenwerkingsverband van de 3 agrarische natuurverenigingen van Schiermonnikoog, Terschelling en Ameland. De 3 eilanden bundelen hun kracht binnen het collectief.

Gebiedscoöperatie It Lege Midden

Gebiedscoöperatie It Lege Midden is een vereniging van 5 agrarische natuurverenigingen. It Lege Midden zet zich in voor weidevogelbeheer. De coöperatie zet zich ervoor in om het milieu aantrekkelijk te maken voor weidevogels.

Coöperatieve vereniging Súdwestkust

De coöperatieve vereniging Súdwestkust (SWK) is ontstaan uit een samenvoeging van 2 agrarische natuurverenigingen: Súdwesthoeke en Kuststripe. De vereniging heeft als doel om agrarische natuur- en landschappen te beheren.

ELAN Zuidoost Friesland

ELAN staat voor: economisch en ecologisch, landschap, agrarisch en natuur. En natuurlijk voor het nieuwe elan dat het collectief wil uitstralen.

Kollektyf Westergo

Het koöperatyf kollektyf foar agrarysk natuer- en lânskipsbehear Westergo is samengesteld uit 6 agrarische natuurverenigingen. Dit zijn Oer de Wjuk, Baarderadiel, Greidhoeke, Gooyumerpolder, Tusken Marren & Fearten, en Bosk & Greide.

LTO Noord

LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de 9 provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders.